Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

mogelijk", en ziet! toen gij bij het graf kwaamt was de steen afgewenteld ; toen het oogenblik daar was, waarvoor gij vreesdet, toen was het bezwaar opgeheven. O! wie kan niet tot beschamens toe duizenden dergelijke voorbeelden aanwijzen, en moet het niet beklagen , dat door het ongeloof juist de vrede der ziel wordt gemist? En ook de Heere bevestigde deze ervaring door Zijn woord: ,,Zalig zijn ze, die niet gezien en nochtans zullen geloofd hebbenEn welke geloovige heeft zulks mede niet bij ondervinding, al is het dan ook slechts eene enkele maal. O! hoe vele teekenen des Allerhoogsten staan ons hierbij voor den geest, zoodat wij niet weten welke er uit te kiezen om mede te deelen.

Ziet, daar zit de huisvader van een talrijk gezin. De tijden worden drukkender en drukkender, met de grootste inspanning kan hij met zijnen oudsten zoon het noodige voor allen winnen. Dan, nog enkele weken en die zoon, zijne-rechterhand, moet loten voor de militie. De moeder gaat bedrukt haren weg en niet zelden verbergt zij een traan voor haren echtgenoot bij het vooruitzicht van hetgeen haren eerstgeborene wellicht te wachten staat. » Wacht op den Heere, gij vromen!" is vaak de vertroostende taal van den vader, terwijl zijn hart wogkrimpt van weedom. Op eenen zekeren morgen, drie weken voor het beslisende oogenblik heeft de vader zich als naar gewoonte afgezonderd en is daar

„eenzaam, met God gemeenzaam."

Hij brengt de belangen van zijn gezin voor den Troon der genade en terwijl hij bidt, komt hem het woord met kracht op de ziel: » Vrees niet geloof alleenlijk!" En zoo staande in het geloof, en vastelijk verzekerd zijnde, dat de Getrouwe Zijn eigen woord zou waar maken, deelt hij zulks aan de

Sluiten