Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zijnen mede, die, evenals Thomas zeiden : »Indien ik niet zie, ik zal geenszins geloovenDe dag brak eindelijk aan, de vader was kalm en rustig, bevestigende hetgeen de Heere aan hem geopenbaard had. En ziet! zijn geloof werd niet beschaamd gemaakt, aller bede werd verhoord, de zoon was vrij!

Eene weduwe ging gebukt onder het leed der aarde en onder de algemeene ramp, die het vaderland, maar vooral de stad harer inwoning trof. De cholera eischte offers en hare naaste buren waren beide geveld. Met angstige blikken zag zij neder op haar eenig kind, de vreugde van haar leven. Ontzetting grijpt haar aan en worstelende met haren Heere en Koning, stonden daar als met vlammend schrift voor hare oogen de woorden: » Wanneer Ik het bloed zie, zal Ik u voorbijgaan." Hoe, zegt ze, „zoudt gij o Heere! zoo genadig zijn en mij hiermede willen verzekeren, dat gij mij en de mijne bewaren zult, dewijl mijne ziel besprenkeld is met het bloed des geslachten Lams ?" Zij blijft worstelende in den gebede; nog overwint haar ongeloof; dan, ze blijft worstelen en smeekt: „Och Heere! almachtige God! bij U is niets te wonderlijk; och! is dit een woord van U tot mijne ziel gesproken, antwoord mij dan, o Ileere God ! En in het vaste geloof, dat Hij machtig is om zelfs uit steenen Abraham kinderen te verwekken, opent zij het Woord van God met geslotene oogen, legt blindelings haren vinger op den Bijbel en bij het opendoen van hare oogen ziet zij dien liggen bij deze woorden: »Het is de Heere!"

Wie twijfelt hier of het ook de Heere was? Gij, niet waar, man der rede! die het niet begrijpen kunt, en daarom bewijs genoeg meent te hebben, dat de overspannene verbeelding dezer weduwe haar in dien waan heeft gebracht, terwijl het ons, die gelooven, tot een waarborg is, dat de natuurlijke mensch niet begrijpt de dingen, die des Geestes Gods zijn. Ook gij, wereldling! ook gij twijfelt, gij noemt haar eene dweepster niet waar ?

Sluiten