Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

PHILIPPUS

Philippus, geboren te Betsaïda in Galilea, was door Christus zelf geroepen tot het apostelschap. uVolg Mij!" zeide de Meester tot hem en Philippus deed het met blijdschap, en hij vond Nathanaël en zeide tot hem „ Wij hebben Dien gevonden, van welken Mozes in de wet geschreven heeft en de profeten, namelijk Jezus, den zone Jozefs van Nazareth.''

,,Wij hebben Dien gevondenzeide Philippus, „van welke Mozes en de profeten geschreven hebben". Kennelijk is het een vreugdekreet van den apostel; hij wachtte den Koning, Die Israël verlossen zou; hij kende de wet en de profeten; hij wist hoe Jehovah van den beginne af reeds aan het eerste menschenpaar den Messias beloofd had. Hij wist wat de patriarch Jakob gezegd had op zijn sterfbed, toen hij in profetische verrukking over zijn zoon Juda, den leeuwenwelp, den zegen uitsprak: „dat de scepter van Juda niet wijken zou, noch de wetgever van tusschen zijne voeten totdat de Silo, de Vredevorst komen zou." En nu! de scepter en de wetgever waren geweken; Israël was cijnsbaar gemaakt; de kinderen van Juda waren gebogen onder het juk van den Romeinschen landvoogd. Hij, Wiens beloften getrouw zijn, zou ook nu dien Vredevorst zenden; doch waar is nu die Koning, waar is die Engel des Verbonds, in Den welke de Heere Zijnen lust heef'.

Philippus kende de beloften van den God van Israël. Hij

Sluiten