Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wist wat er geschreven stond: „En gij Bethlehem Efrata! zijt gij klein om te wezen onder de duizenden van Juda, uit u zal mij voortkomen, die een Heerscher zal zijn over Israël, Wjens uitgangen zijn van ouds, van de dagen der eeuwigheidHij kende het woord: „Er zal een rijsken voortkomen uit den afgehouwen tronk van Isaï en eene scheute uit zijne wortelen zal vrucht dragen." Het was hem niet onbekend, dat de zoon van Isaï, de koning David in zijne psalmen den lof vermeld had van den Heilige Israëls, en hoe hij van Hem gesproken had, als van zijnen Koning en van zijnen Heere! En nu roept Philippus met blijdschap uit: „ Wij hebben Hem gevonden, van wien Mozes en de profeten gesproken hebben

Hebben wij, hebt gij Hem ook gevonden? kent gij ook de wet en de profeten? Er is een verband tusschen deze en het Evangelie der genade, dat gij, o mensch! niet moogt verbreken. Hier en daar hooren wij stemmen opgaan, die zeggen, dat wij in onze dagen het Oude Testamènt niet meer van noode hebben en dat het Nieuwe Testament'genoegzaam is. Hij, die zulks zeggen durft (want wij noemen het heiligschennis), bewijst door zijne redeneering, dat hij niet, zooals Philipppus, kennis heeft van Mozes en de profeten. Weet gij in welk nauw verband beide kostbaarheden behooren te staan en ook zeker staan in de schatting van den waren Christen? "Wij willen het ophelderen met een natuurlijk beeld. Ziet, in het Oude Verbond ligt een schat, een kostbare schat verborgen. Maar gij staat voor dien schat; gij weet de kostbaarheid van den inhoud, maar gij kunt dien niet openen, om de eenvoudige reden, dat gij geen sleutel hebt. Daar komt u het Nieuwe Verbond in handen; gij leest en herleest en ziet, ja, dit is de sleutel op het Oude. nu begint gij te zien, dat die zoon des timmermans dezelfde is van wien Mozes en de pro-

Sluiten