Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

feten gesproken hebben, nu vindt gij op elke bladzijde van uwen Bijbel, van Genesis af tot het einde der Openbaringen, dien dierbaren Naam, Die boven alle namen is. En in verrukking roept gij uit: »dierbare Bijbel!" en voor geeD wereld vol goud zoudt gij het Oude, zoo min als het Nieuwe Yerbond willen missen, en met Philippus moogt gij juichen:» Wij hebben Hem gevonden! wij hebben Hem gevonden!"

Maar gij hebt Hem niet gevonden, die daar zeggen kunt het Oude Testament is oud en verouderd en onbruikbaar geworden. Neen gij meent het, maar gij dwaalt. Weet gij wien gij gevonden hebt? Jezus de groote leermeester, die uitmuntende zedelessen heeft gegeven, welke Hij door Zijn voorbeeld heeft bekrachtigd. Welnu, indien gij genoeg hebt aan dien Jezus, dan hebt gij ook zeker genoeg aan het Nieuwe Testament, maar weet dan ook tevens, dat gij u ook zult moeten vergenoegen met de wereld, want de hemel zal dan uw deel niet zijn, maar wel de buitenste duisternis. Het voorbeeld van 'dien Jezus zal u niet kunnen zalig maken. Zijn kruisdood veroorzaakt, volgens uw beweren, door de goddeloosheid deiJoden, zal u niet kunnen verlossen van de straf, die gij door uwe zonde verdiend hebt.

Och! of gij nog bedenken mocht, wat tot uwen eeuwigen vrede dient. Gij kunt het met geen halven Jezus doen. Indien Hij u alleen een voorbeeld is, hoe kunt gij dan door Hem geholpen worden ? Neen, Hij moet een vloek geworden zijn voor u. Gij moet het in den volsten zin kunnen beamen: „ Want Dien, Die geen zonde gekend heeft, heeft God zonde voor öns gemaakt, opdat wij zouden viorden rechtvaardigheid Gods in Hem." En, „ Want Christus, als wij nog krachteloos waren, is ter Zijner tijd voor de goddeloozen gestorven." Maar ik weet het, het valt niet gemakkelijk zichzelven voor goddeloos te erkennen, en toch, en toch, zoolang gijniet

Sluiten