Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

onderzoek clan de Schriften; maar voor gij u schikt tot dat onderzoek, buig dan uwe stramme knieën en vraag: „Heere! leer mij!" vraag een zegen af over dat onderzoek, en de belofte in uwen Bijbel gedaan, zal ook aan u vervuld worden: „Alle de kinderen van Sion zullen van den Heere geleerd wordenen dan zult gij ondervinden, dat de bewegingen, de vervoeringen, de verrukkingen van uw hart met uwen Bijbel overeenstemmen, ten bewijze dat zij van Goddelijken oorsprong zijn, en dan eerst zult gij met Philippus kunnen uitroepen: „ Wij hebben Hem gevonden, van Wien Mozes en de profeten gesproken hebben

Philippus had Christus gevonden, en sedert volgde hij ook het Lam waar het henen ging. Wij lezen hoe hij tegenwoordig was, toen de Heere vijf duizend menschen met vijf brooden en twee vischkens spijzigde, en hoe de Heere, om hem te beproeven, vraagde : „Van waar zullen wij brooden koopen, opdat deze eten mogen?" en uit zijn antwoord: „Voor twee honderd penningen brood is deze niet genoeg," blijkt ons hoezeer hij het toen nog noodig had, om van zijnen Meester geleerd te worden. En evenals met Philippus handelt de Heere nog. De groote Schepper werkt trapsgewijze in de natuur. Niet op éénen dag wordt het zaadje tot een boom, wordt de bloesem vrucht. Eerst komt het nauw merkbaar kiempje, dan een zwak en teeder scheutje, later een nietig boompje, dat zich al meer en meer ontwikkelt en eindelijk, tot vollen wasdom gekomen, vruchten, heerlijke vruchten voortbrengt.

Evenzoo werkt de Herschepper in de genade. Het hart, zooals het van nature is, is niet toegankelijk voor het Hemelsche; de toegang is gesloten; de d,eur is op hare hengsels verroest, waarachter niets dan onreinheid en stof verborgen ligt. Daar komt de Heilige Geest om die deur te openen Het is

Sluiten