Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de Almacht alleen, die het vermag Hare grendelen worden losgeschoven; het verroeste slot biedt lang wederstand; eindelijk gaat het open en knarsend wiegelt de deur op hare verroeste hengsels Maar niet op eens wordt die deur geopend; niet op eens valt er het volle daglicht in; een enkel scheurtje is reeds voldoênde om te doen bemerken, hoe onrein het daar van binnen is. Doch nu wordt allengskens die onreinheid ontdekt, elk vlekje, elk smetje wordt duidelijk zichtbaar, en hoe verder het licht des Heiligen Geestes daar binnen dringt, hoe meer zich de warmte daar gevoelen doet, welke de Zon der gerechtigheid door Hare hemelsche stralen veroorzaakt.

Zie, wanneer de poorten der vesting geopend zijn, voor welke de vijand ligt, en geen krijgsknechten in de wapenen zijn om haar te bewaken, dan gaat de vijand daar onverhinderd in en uit. Zie, wanneer uw hart in deszelfs natuurstaat is, dan heeft de Satan geene moeite om u te overweldigen, dan kan hij onverhinderd in- en uitgaan in het hart, dat voor hem openstaat. Maar wanneer de voorposten waken; wanneer de poorten gegrendeld, de wallen bezet, de wachten verdubbeld zijn, dan is de toegang moeielijk. Wanneer de verroeste grendelen uws harten zijn weggeschoven, wanneer de deur knarst op hare hengsels en een straal van de eeuwige Zon Zijnen gloed daarin schiet, dan kost het moeite aan den menschenmoorder daar binnen te komen, dan volgt de strijd; de gedurige strijd op leven en dood!

Zalig zijn ze, die volstandig blijuen in dien strijd tot den einde toe!

Philippus is bij zijnen Heere gebleven tot aan Zijnen bloedigen dood en daarna heeft hij zich bij de andere apostelen gevoegd, totdat zij, na Christus Hemelvaart, den Heiligen Geest hadden ontvangen. Toen is hij aangegord met nieuwe kracht en heeft

Sluiten