Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Gij zult voor eenen kleinen tijd u daarin kunnen verheugen en wanen het ware geluk gevonden te hebben, maar gij komt gewis bedrogen uit. Er is slechts ééne bron van waar geluk, doch zij is niet op de aarde te vinden. Mozes erkende het reeds, als hij zeide: Het uitnemendste is moeite en verdriet. Ook Andreas zal dit reeds geleerd hebben, toen hij zocht naar het Lam Gods. „En die zoekt die vindt", dit woord werd aan hem bewaarheid, en zal zulks aan allen worden, die met oprechten ernst even doen als hij. Och! wij weten het immers: de wereld gaat voorbij met al wat in de wereld is; zeventig of tachtig jaren is het toppunt dat wij bereiken kunnen, en dan.ü. uwe schatten, die mot en roest verderen, moet gij achterlaten; uwe wijsheid, die van de wereld is, zult gij moeten nederleggen aan de groeve der vertering; de eer, die gij bij de menschen hebt nagejaagd, zult gij niet in rekening kunnen brengen bij uwen Hemelschen Rechter, Die u inwacht om u te oordeelen; de voldoening uwer lusten zult gij niet meer kunnen voldoen, wanneer uw lichaam der wormen prooi geworden is. En wat zal dan de eeuwigheid u baren? Niets dan namelooze ellende: een worm die niet sterft, maar eindeloos knagen; een vuur, dat niet wordt uitgebluscht, maar eeuwig branden zal! O! wij bidden u van Christus wege, alsof God door ons bade: zoekt den Heere terwijl Hij nog te vinden is; roept Hem aan terwijl Hij nabij is. Wat zult gij uw leven verbeuzelen tot den dood, den eeuwigen dood er op volgt? och! volg het voorbeeld van Andreas en van zoo velen na hem; zoekt het Koninkrijk Gods en Zijne gerechtigheid, en wanneer gij in ernst zoekt, dan klinkt ook het woord van den Meester u zeker in de ooren: „Komt en ziet!" En dan! o wat zult gij daar te zien krijgen P Daar ontwaart gij een schathuis van vertroostingen, die gij u allen moogt toeëigenen; eene volle wapenrusting tegen eiken vijand, zoo geestelijke als vleeschelijke; eene eeuwige

Sluiten