Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zaligheid, die hier op aarde reeds een aanvang neemt; een diploma des kindschaps en een veilige reispas hier beneden, en daar boven eene gekwiteerde obligatie, waarop uwe schulden geschreven stonden, en die door uwen Borg allen voldaan zijn.

Wanneer gij komt tot den Heere, dan zult gij dat alles zien, eu wanneer gij dan bij Heoi blijft, dan zal dat alles uw eigendom zijn! Wat kiest gij? Weggaan en u baden inde wenteling des slijks? Hoe is het mogelijk? Leer het vierregelig versje eens van buiten:

„Ik leef; hoe lang? ik weet het niet.

Ik sterf, en weet niet waar 't geschiedt.

Ik reis naar 't land, dat ik niet ken:

't Bevreemdt mij, dat ik vroolijk ben.

Neen waarlijk, bij zulk eene keuze kunt gj onmogelijk vroolijk zijn. Kom met mij tot dien Steen, dien de bouwlieden verworpen hebben, maar die tot een hoofd des hoeks gelegd is. Kom, Hij roept het zelf tot u: „Komt en ziet F' en gij zoudt weigeren naar die liefelijke stem te hooren ? Och! mocht gij het nog eens met den Apostel Andreas uitroepen: "Wij hebben gevonden den Messias, 't welk is overgezet zijnde, de Christus."

Toen Andreas den Christus gevonden had, toen bleef hjj bij llem en ontving dagelijks Zijn Goddelijk onderricht, en volgde overal het Lam waar het henen ging. Nadat hij, benevens de andere discipelen, bevel ontvaugen had alle volken te onderwijzen en hen te doopen in den 'naam des Vaders, des Zoons en des Heiligen Geestes, ontving hij zelf den doop des Heiligen Geestes, en ging henen tot de Heidenen in Pontus, Galaciën en Bithyniën, overal Christus Jezus predikende en vele menschen brengende tot het geloof in Hem, terwijl hij de leer, die hy verkondigde, met vele teekenen en wonderen bekrachtigde.

van buiten:

Sluiten