Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ONZE PORTEFEUILLE

verder doorbladerende, vinden wij niet alleen in de apostelen, bij wien wij stil stonden, de groote wolke der getuigen vermenigvuldigd , maar zien hoe die liefelijke wolke steeds is aangegroeid. De lange reeks van martelaren, die in het geloof zijn gestorven, heeft niet opgehouden met hunnen bloedigen dood. Telkens nieuwe paarlen aan de kroon van Koning Jezus, telkens anderen, die in het geloof zijn gestorven.

Het lust ons nog eenige bladzijden mede te deelen van hen, die nu reeds zijn ingezameld en hunne plaatsen in de eeuwige zaligheid hebben ingenomen en bepalen onzen lezers bij

HUNTINGTON EN LUTHER,

Yelen uwer, mijne lezers! kennen den in de kerk van Engeland beroemden Huntington, de kolendrager en evangelieprediker ; de man, die gehaat en bemind, als een zegen voor vele zielen vele jaren is werkzaam geweest. In zijn ‚ÄěKassier der armen of de geloofsbank]) waarin hij de donkere, zoowel als de lichtzijde, van zijn leven heeft geopenbaard, zien wij in roerende beelden geteekend, wie de Heere is voor Zijn volk.

In de donkere wolken, die in onze dagen den kerkhemel bedekken, waarin de oude ketterijen in nieuwen vorm zich openbaren en de Arminianen van het be?in der zeventiende

l) Bij J. van Golverdinge te 's Hage.

Sluiten