Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Sion, of de duivel geeft aan de paus zijnen stoel en groote macht te Rome. Wanneer de Heere Zijne gezanten tot brandende en lichtende fakkels maakt, dan zendt de Satan anderen om hunnen glans na te bootsen. „Zie dan toe," spreekt de Iieere, „dat niet het licht, hetwelk in u is, duisternis zij." Lukas 11 : 35. Indien de Heere Zijne kinderen zegent met de volle verzekerdheid des geloofs, dan wordt de dwaas door den Satan in een valsch vertrouwen gerust gesteld, 's Heeren werk nabootsende. En wanneer iemand door den Heere wordt uitgezonden om te prediken, duivelen uit te werpen of krachten te doen, dan beweren de werkers der ongerechtigheid, dat zij hetzelfde gedaan hebben. „Heere, Heere! hebben wij niet in Uwen naam geprofeteerd en in Uwen naam duivelen uitgeworpen en in Uwen naam vele krachten gedaan." Matth. 7 : 22. Toen liefde tot de broederen de eerste Christenen drong om hunne goederen te verkoopen, om te voorzien in de behoeften der heiligen, toen vervulde de Satan de harten van Ananias en Saphira, om het hun na te doen door een klein gedeelte van den prijs te brengen. Indien de Heere Zijne dienstknechten verwaardigt om de Waarheid, die zij gepredikt hebben, met hun bloed te bezegelen, dan is het, dat het aan een kind des Satans wordt vergund, om alle zijne goederen aan de armen te geven en zijn lichaam om verbrand te worden en nog geen liefde te hebben. Indien een kind van God milddadig is voor de armen en een bestraffer der ongerechtigheid, doen Satans kinderen hetzelfde: „Wnarom is deze zalf niet verkocht voor driehonderd penningen en den armen gegeven?" Joh. 12:5. Indien de Heere last geeft om schapen en lammeren te offeren, dan beveelt de duivel om kinderen levend te verbranden — zijnde een kind een liefelijker bete voor een duivel, dan de eerstelingen van de kudde. Zij hebben hunne zonen en dochteren den duivelen opgeofferd, Psalm 106: 37, en hebben hen

Sluiten