Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

den Moloch door het vuur doen gaan. Jer. 32 : 35. Wanneer de Heere God der weduwe zoon opwekt en den zoon der Sunamitische, dan beproeft de duivel Hem na te volgen, Die de opstanding en het leven is, en geeft vpor, dat hij Samuël opbrengt. "Wanneer God Zijne kinderen vergunt met Hem en Zjjnen geliefden Zoon gemeenschap te oefenen, dan woedt en brult de leeuw uit den grondeloozen put en wordt eeu be-* schermgeest. Wanneer de profeten toekomstige gebeurtenissen aankondigen door den Geest der profetie, dan voorspellen Satans kinderen ook en geven voor hetzelfde te doen door tooverij. sterrewichelarij en bezweering. Wanneer de Heere zich nederbuigt om zich de ziel te ondertrouwen, dan lokt de Satan haar met vrijerij en af hoerering —■ „en zij zullen ook niet meer hare slachtofferen den duivelen, dewelke zij nahoereren, offeren." Lev. 17:7. — Wanneer God de mensch allen vrede bewaart, wiens oog steeds op Hem is, dan neemt de Satan al zijne heerlijkheid en goederen in bezit in eenen evengelijken vrede. — Wanneer de kinderen van God vroolijk zijn, de kinderen des duivels evenzoo. — Wanneer een heilige in vrede uit het leven gaat, verlost van vreeze en slavernij, dan zijn de kinderen des oatans hem daarin gelijk — „want daar zijn geene banden tot hunnen dood toe, hunne kracht is frisch." Psalm 73: 3. — Wanneer de Heere aan Mozes beveelt het water te slaan en in bloed te veranderen, dan beveelt Satan zijne toovenaars oin hetzelfde te doen. Exod. 7 t 22. God beveelt, dat het stof tot luizen wordt en Satan beproeft zulks na te volgen; maar God werpt hem een haak in de kaken en maakt den vorst der duisternis en al zijne prinsen beschaamd voor het gansche hof van Egypte door ééne luis — „doch zij konden niet.'1 Exod. 8: 18.

Doch mijne lezers zullen zeggen: wat hebben wij toch met dien aartsleugenaar te maken? Wat wij met hem te maken

Sluiten