Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hebben? Wel, de Heere heeft beloofd ons de macht te geven om op slangen en schorpioenen te treden en over alle kracht des vijands; en geen ding zal u eenigzins beschadigen. Lukas 10 : 19. Niettegenstaande die belofte moeten wij gebruik maken van den staf Aarons — hij is nog in de hand van uwen grooten Hoogepriester, Die de hope is van Zijn volk en de sterkte van de kinderen Israëls. De sterke roede in de hand van Aaron verslond al de staven van de toovenaars. En de roede in de kracht des Heeren, die gezonden was uit Sion, is het Evangelie, door hetwelk Hij regeert in het midden van Jeruzalem: deze roede is het woord van Jezus, — »Hij zal de aarde slaan met de roede Zijns monds en met den adem Zijner lippen zal Hij den goddelooze dooden." Jes. 11:4.

Satan bedriegt de geheele wereld met twee leugens: »Gij zult niet sterven, maar gij zult als God zijn." Dit geeft hem recht tot de eer, dat hij is de vader der leugenen. En er is niets waaraan de Satan harder arbeidt dan om arme zielen gerust te stellen door een leugen; maar God heeft verklaard dat hij, die met een lengen in de rechterhand ten grave daalt,

zijne ziel niet redden kan; noch dat iemand in het hemelsclie

Jeruzalem zal ingaan, die de (leerstellige) lengen lief heeft en doet. Van daar de waarschuwing des Heeren: » Geeft acht hoe gij hoort," en Zijn bevel: »Houdt wat Gij hebt, opdat niemand u de kroone neme"; en Zijne belofte: »Omdat gij het woord Mijner lijdzaamheid bewaard hebt, zoo zal Ik ook u bewaren uit de ure der verzoeking, die over de geheele wereld komen zal, om te verzoeken die op aarde wonen." Openb. 3 :10. Er is geen spelen bij het hol van dezen adder dan door geloof; noch eenig ander middel om den Satan te wederstaan dan door de roede der Waarheid; noch meer dan overwinnaar te zijn, dan door souvereine liefde. Daarom staat er geschreven: »Zij hebben overwonnen door bet bloed des Lams en door het

Sluiten