Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Woord der Waarheid"; en wederom: »Wij zij n meer dan overw in naars door Hem, Die ons heeft lief gehad." Maar wij moeten dapper zijn voor de Waarheid en slaan iederen leugenaar met de roede, in zoo verre als het God behaagt aan ons de Waarheid te ontdekken. De vader der leugenen haat de Waarheid en de vorst der duisternis-haat het Goddelijk licht."

Tot zoo verre de woorden van den van den Heere geleerden Huntington, wien het van God gegeven was, om de waarheid van den leugen te onderscheiden, en zich dan ook dapper en kloekmoedig heelt gedragen, om iederen leugenaar tegen te staan.

De dagen die wij beleven dragen een droevig kenmerk, en ook thans geldt het Woord des Heeren evenals aan de gemeente, die te Sardis is: »Tk weet uwe werken, dat gij den naam hebt, dat gij leeft en gij zijt dood." Dat wij het dan dikwijls onszelven en eikanderen toeroepen: »Zie toe hoe gij hoort." Wij zagen uit de woorden van Huntington hoe het werk des Satans veel gelijkenis heeft op dat des Heeren, zoodat niet zelden een aantal onvaste zielen met den wind van allerlei leering worden omgevoerd; dat wij dan aan de voeten van den Heere Jezus mogen leeren, om de geesten te wegen en te beproeven of zij uit God zijn. Het is aan de kinderen gegeven de verborgenheid des Koninkrijks te verstaan, maar aan de kinderen der duisternis is het niet gegeven, al kleeden zij zich ook in het kleed van predikers des Evangeliums. Slaan wij iederen leugenaar op den mond, voor zoo verre de Waarheid aan onze zielen door den Heiligen Geest is ontdekt geworden . evenals zulks de Godsman Luther gedaan heeft.

Het is bekend hoe deze dappere krijgsman zijne plakkaten te Wittenberg openbaar maakte tegen Rome, en nadat de eerste stappen gedaan waren in de zaak der Hervorming, zich terugtrok naar den Wartburg. , Tijdens zijn verblijf aldaar beproefde de Satan het werk der Hervorming voort te zetten en

Sluiten