Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

derik: »Uwe keurvorstelijke genade heeft zich gedurende vele jaren bevlijtigd om uit alle landen reliquiën bijeen te verzamelen ; maar nu heeft God in de ruimste mate aan uwe wenschen voldaan, door u, zonder dat het u moeite of kosten heeft veroorzaakt, een geheel kruis toe te zenden, waarbij nagelen, speeren, nog geeseleii ontbreken .... Heil, driewerf heil dit nieuwe reliek! Uwe hoogheid strekke nu maar onbevreesd den arm uit, en verhindere niet, dat de nadelen van dit kruis in uw vleesch dringen!.. . . Zulke aanvechting heb ik van Satan altijd wel verwacht," voegde hij er bij.

Nochtans waarschuwde Luther krachtig om geen geweld te gebruiken tegen de nieuwe profeten. Doch toen de zaken iti \Vittenberg zich langs hoe droeviger begonnen te vertoonen en de betergezinden beproefden het werk der Hervorming met geweld voort te zetten, waardoor verwarring en wanordelijkheid de stad beheerschten, begon men naar eenig middel tot verandering uit te zien.

In dien toestand werd er zeer naar Luther verlangd, die alleen de man was, die uit deze verwarde omstandigheden orde kon te voorschijn roepen.

Wij moeten hier een belangrijk woord van Luther bijvoegen. Schrijf het op de tafelen uwer harten, lieve lezer! en leg het in de schaal, wanneer er geesten te wegen zijn. Het waren de woorden, die hij te dier tijde aan Melanchton schreef.

„ Vraag deze profeten, of zij die geestelijke folteringen, dien odood en die hel, met één woord die herschepping Gods onderbonden hebben, welke met eene ware wedergeboorte gepaard „gaat. En als zij slechts van aangename dingen spreken, van „stille, vreedzame gewaarwordingen, van godsvrucht, van vroomrheid en zoo meer, geloof hen dan niet, al zouden zij ook „zeggen dat zij in den derden hemel zijn opgetrokken geweest. „Alvorens Christus tot Zijne heerlijkheid kon ingaan, moest

V 6

Sluiten