Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Hij lijden tot in den dood; en evenzoo moet de geloovige „het bittere der zonde smaken, alvorens hij den vrede der ziel „kan deelachtig worden. Wilt gij tijd, plaats en wijze kennen, „waar en hoedanig God spreekt met den mensckP Luister: „Als een leeuw heeft Hij mijne beender e/t verbrijzeld. II: „ben uitgeworpen voor Zijn aangezicht, en mijne ziel is „vernederd tot aan de poorten der hel Neen! de Goddelijke majesteit spreekt niet met den mensch, zoodat zii „Hem kunnen aanschouwen; want niemand, zoo spreekt Hij, „kan Mijn aangezicht zien en leven."

Het was op den 3dei1 Maart daaraanvolgende dat Luther den Wartburg verliet, om Daar Wittenberg terug te keeren in den naam des Heeren.

En wat deed Luther daar? Hij zegt het zelf, „ik deed niets, maar het Woord sprak," die roede in de hand vandenhemelschen Hoogepriester, die eerst het pausdom geslagen had tot zijne binnenste ingewanden en nu de valsche profeten op den mond sloeg. „Ik wil prediken, discussie voeren en schrijven; maar dwingen wil ik niemand; want bij het ge'oof komt geen dwang te pas. Gods Woord heb ik op den voorgrond gesteld, dat heb ik gepredikt en geschreven, dat is alles. Het W oord heeft het alles gedaan." En

„Dat Woord houdt stand in eeuwigheid En zal geen duimbreed wijken.

Beef satan! Hij die ons geleidt,

Zal u de vlag doen strijken."

„Weet gij wel wat de duivel denkt," zeide hij, „als liij t;e menschen zoo de toevlucht ziet nemen tot geweid, om het Evangelie te verbreiden over de aarde ? — Terwijl hij daar zoo met de armen over elkander achter het hellevuur gezeten is, spreekt hij met boosaardigen blik en met een vreeselijken

Sluiten