Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zacht en vriendelijk was de oude vrouw, teêr en minzaam liare trekken, innemend hare stem. Haar lichaam was jaren achtereen krank en het grootste gedeelte werd op de legerstede gesleten. Zij sprak van de dingen, die boven zijn en verzamelde altijd de zoodanigen om zich henen, die spraken over de waarheid, die tot de godzaligheid is. Maar spreken alleen, och! het zal niet baten, niet een iegelijk die zegt: „Heere! Heere! zal ingaan in het Koninkrijk der hemelen, maar die daar doet de wil des "V aders die in de hemelen is." Praatchristenen zijn er in menigte in onze dagen; doch zoek de zoodanige met den vuilen grond hunnes harten bekend te maken en gij leest op hun aangezicht: „Wijk van mij." Vraag hen naar de bevinding des harten, ze antwoorden u: „wij houden meer van beleving," terwijl zij niet zelden door de lichtzinnigheid waarmede ze spreken over Goddelijke dingen bewijzen, dat zij het "Woord zelve niet verstaan. Vraag ze naar hunnen grond voor de eeuwigheid en ze zullen betuigen, dat die vast is en dat ze nooit meer twijfelen, want dat eens „volbracht altijd „volbracht" is en dat wanneer iemand bekommerd is, zulks eigen schuld is en ongeloof.

Lieve lezer! ziet gij wel, dat de satan zichzelven niet verloochent, maar dat hij altijd dezelfde leugenaar blijft, die hij reeds in het Paradijs toonde te wezen. Altijd, altijd hetzelfde, altijd waarheid en leugen dooreengemengd. Het is waar, dat aan de zijde Gods voor 's Heeren kinderen alles op Golgotha volbracht is, maar iets anders is het aan de zijde van het schepsel. Neen, de wedergeborene is er niet altijd zeker van; hij doorzoekt zijn hart en slaat zijne wegen gade en vindt dagelijksche overtredingen en .verdorvenheden, en de vraag rijst niet zelden op: „Zou het toch wel waar zijn, zou de Heere op zulk eenen hebben kunnen nederzien? Zoo ik mij eens bedroog voor de eeuwigheid." Uit alle deze twijfelingen wordt

Sluiten