Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

een nauwkeurig onderzoek geboren bij allen, die waarlijk zijn levend gemaakt en de uitgangen naar boven blijven niet achter , evenmin de ernstige bede: „Heere! indien het nog geen waarheid in mij is, maakt het dan nog waarheid; doorgrond mij en ken mij en zie of er nog een schadelijke weg bij mij is en leidt mij op den eeuwigen weg."

Ziet, zulks is bij den naam- en praatchristen onbekend, terwijl deze menschen nochtans in onderscheidene zaken van elkander verschillen. De oude vrouw, van wie wij spraken, was niet zoo zeker, ze sprak menigmalen van haar origeloc' en omdat haar altijd werd toegevoegd dat ongeloof door eigen schuld veroorzaakt werd, begon zij al meer en meer het oor te leenen aan de leugens van den Satan. Smartelijk was haar leven, uitwendig overvloed, maar ziel en lichaam waren ellendfg. Ze wist de waarheid in al haren omvang te bespreken , maar was het eens een enkele maal, dat ze in aanraking kwam met iemand, die in haar hart zocht in te dringen, dan zag ze strak voor zich henen en de lippen zwegen. Zoo gingen jaren voorbij en de gemoedsrust volgde niet; integendeel, langs hoe meer werd het zichtbaar, dat de Satan haar geheel in zijne macht had, want herhaaLlelijk beproefde ze de middelen om een einde aan haar leven te maken en woedende en knersetandende bracht zij de twee laatste jaren van haar leven door. Zij wilde niemand meer zien, van degene die gedurende twintig jaren haar hadden willen gerust stellen voor de eeuwigheid en in hare woning bijna iederen avond gezelschappen gehouden hadden. Gij meent, daar werd dan 's Heeren aangezicht gezocht? Neen lezer! Gij meent, zij die daar gezeten waren, waren met ootmoedigheid bekleed ? Neen lezer! ook niet. Zij mochten niet bidden om hetgene zij hadden, er was voor hen

crftVipflpri p/n nat. was ^enoeff. Üin wat de ootmoed petrol, die

kenden ze niet, want ze waren geen arme zondaars voor God.

Sluiten