Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

weg te nemen en over te brengen daar, waar alle tranen van •!e oogen worden afgewiscbt.

Eenigen tijd geleden, was bet oogenblikje daar: hjj ging juichende naar de eeuwige woningen, terwijl zijne laatste woorden getuigden, dat zijn anker vast lag. Hoort zijn zwanenzang: „Geloofd zij God met diepst ontzag; Hij overlaadt ons dag aan dag

Met zijne gunstbewijzen.

Die God is onze zaligheid;

Wie zou die hoogste Majesteit

Dan niet met eerbied prijzen?

Die God is ons een God van heil,

Hij schenkt uit goedheid zonder peil,

Ons 't eeuwig zalig leven.

Hij kan en wil en zal in nood,

Zelfs bij het nadren van den dood Volkomen uitkomst geven.

De laatste woorden bevestigden zulks: „uitkomst geven '! Toen net woord uitgesproken was, namen Gods engelen de 7.:ol met zich naar boven en

„Nu mag dat kind zijn Yader zien!''

„Zalig zijn de dooden, die in den Heere sterven, van nu aai; Schep moed, geestelijke pelgrim! de reis ligt naar boven. Het moge u soms al bang wezen, uw leven moge vol bekommernissen zijn, schep moed! Hij, de Heere God, uw God zal volkomen uitkomst aeven. Eens is de reis ten einde; eens is de laatste ure daar en dan ... dan zijt gij ook een zalige doode. Kom dan, zeg den kinderen Israëls, dat zij voorttrekken. — „Hoe lange nog eer we in Kaaaan zijn, Heere?" — „Tot zoolang als het Mij goeddunkt." —

„Nog maar een poosje geleên en gezworven,

't Pad is niet lang en de weg is niet zwaar, Dan zijn wij ras in den Heere gestorven,

Dan is mijn ziel! uwe zaligheid daar.''

Sluiten