Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

groeit, maar nogtans geschift, beschreven en gehandhaafd moet worden, en zonder rechts-instituut bij geen ontwikkeld volk bestaat. Evenzoo is het met de openbaring Gods, die organisch wierd, en toch het instituut van Israël, toch den vorm van schrift en letter niet ontberen kon. Ja, zóó is het bovenal met den Christus zelf, wiens leven niet maar zwevend uitstroomt, maar zich door de vleeschwording in menschelijke

bepaaldheid openbaart.

Dit nu geldt ook van de kerk. Wijl het christendom niet slechts een enkele bezielt, maar velen saamverbindt, ontstaat er noodwendig een rechtsbetrekking, die, bij gemis aan rechtsregel, in verwarring ontaardt. Wijl ze niet slechts den enkele, maar ook allen saam een taak oplegt, moet ei een oidening zijn, die de opdracht regelt van wat in aller naam geschiedt. Eindelijk, wijl haar eigen leven telkens in het leven der wereld dreigt door te vloeien, moet ze niet slechts in de diepte een geestelijke schifting, maar ook een tastbare keur op de oppervlakte werken laten, die voor opneming en uitscheiding beslist.

Maar dit is nog slechts het instituut van zijn menschelijke zijde M. H., die geheel terugtreedt voor de veel ernstiger beteekenis, die het instituut der kerk bezit als stichting Gods. In dien zin toch openbaart het niet slechts het organisme, maar is het een van God gegeven middel, om dat organisme te voeden en uit te breiden. Immers, na de eerste schepping gaat ook hier de verdere levenswekking door den mensch als instrument.

Ziet toch. Op den Pinksterdag daalt de Heilige Geest, ik zeg niet onvoorbereid, maar toch onmiddelijk neder, en schept de gemeente in een menschheid, die haar nooit voortbrengen kon. Maar na dat scheppingswonder niet alzoo. Van nu aan is het de gemeente zelve, waardoor de Heilige Geest die in haar woont, die gemeente uitzet en ontplooit. Van nu aan is er wederzijdsche doordringing, een weerkeerig op elkander werken. Uit het organisme wordt het instituut geboren, maar ook door hel instituut wordt het organisme gevoed.

»Gaat henen, onderwijst alle volkeren en doopt ze." On-

Sluiten