Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bewaart, en nogtans buigzaam, teer en lenig, voor elks aard zich leent, naar elk volk zich schikt, en in elke eeuw de taal dier eeuw zich eigen maakt, — zietdaar dus wat der kerk van Christus even sterke behoefte is, als het geworteld zijn in God.

Men zorge slechts dat de wortel van het organisme steeds samenvalle met den grondslag, en make den bouw der kerk nooit \an haar groei en wording los. Uit het organisme putte men steeds zijn bewegende kracht, zijn vormend vermogen, en wachte zich voor Rome's dwaling, die omgekeerd juist naar den bouw den groei wil regelen, en in strijd met den aard van elk leven, het »geworteld" eerst volgen laat, als het »ge grond" reeds is volbracht.

» Eerst geworteld, dan gegrond, maar ook beiden saam op het innigst verbonden!" zoo zij de leus der gemeente, die uit Gods woord leeft. De vrijmachtige verkiezing van Gods eeuwigen raad, blijve voor het Hervormd volk, naar de taal onzer vadeïen, het hart der kerk, en dus de wortel waarop ze bloeit, maai ook het vaste fundament, waarop haar bouw verrijzen moet. Het_organisme het wezen, het instituut de vorm, nog eens zij 't met Calvijn gesproken: „Wat God vereenigd heeft, scheid gij het niet, o, mensch!"

En vroeg dan iemand ten slotte, of met den bouw dier zichtbre kerk ook de geestelijke tempelbouw voleind zou zijn, de zichtbie kerk op aard dus met het Godsrijk vereenzelvigd? hem zou ik wedervragen: of het lange treurspel van de kerk op aarde het voeden van dien waan dan nog een oogenblik gedoogt.

Neen, M. II., een geheel andere is de band, die beiden, Kerk en Godsrijk, saam vereent. Liefst in een beeld wijs ik dien u aan. Ge weet, vaak zien we in onze steden een houten tuin om open erve slaan. Steen wordt opgetast: binten worden aangedragen: met maat en paslood gaat men rond; en op dat erf verrijst een log gevaarte, uit paal en plank en dwarsbalk saamgebonden, wanstaltig eer dan sierlijk voor het oog. Die steiger, zoo men het noemt, schijnt altijd nog omhoog te rijzen, en volgt in zijn omloop steeds de grondlijn

Sluiten