Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

En gelijk het gaat met wie zelf niet bouwen durft, helaas! die moet wel wonen in wat anderen bouwden: ongemerkt wint die huizing zijn liefde: zijns ondanks beschermt hij haar ten leste, en de dure plicht van zelf te bouwen, wijkt in het diepste des gewetens al meer terug. — Valt nu zulk een richting in een tijd als de onze, dat juist het kerkelijk vraagstuk eiken andeien stiijd beheerscht, natuurlijk, dan kan de krachtsverspilling geen geheim blijven, die zoo gewrongen stelling met zich brengt, en moet öf de schrede voorwaarts van het geworteld naar het gegrond gedaan worden, óf wel men wijkt, zondei zelf het te weten, nog achter het geworteld terug. — Hun geliefkoosde stelling, dat het Christelijk leven, hoe ook met vreemdsoortig leven in Jezus Kerk vermengd, toch door eigen kracht dat vreemde uitscheiden, in zich omzetten en beheerschen zal, wil ten onrechte voor de Kerk doen gelden, wat op de groote kampplaats der wereld door niemand wordt betwist. Zeer zeker, lïij die met ons is, zal in dien strijd zich machtiger betoonen, dan de 'geest, die ons bestrijdt, mits we zijne ordening niet weerstaan, dat Hij die geestesmacht door en in Zijn Kerk wil betoonen. (De markt dei wereld, niet de kerk, is het kreit, waar om den prijs geworsteld wordt, het renperk, waar de wedloop aangaat om de kroon. De kerk, wel verre van die kampplaats zelve te zijn, is veeleer als de legertent des Heeren, waar men vóór den strijd zich sterkt, na den strijd zijne wonden bet en de »gevangene door het zwaard des Woords" aan de tafel des Heeren wordt gespijsd. Dat onhoudbaar streven, om slechts het geworteld, slechts het organisme te willen, wat is het anders dan een terugkeer naar het embryonisch leven, eer nog de zintuigen der kerk zich geoefend hadden, en haar enkelen waren vastgezet? Neen,M. II.! wat gold voor de eerste gemeente, het kan niet gelden voor onze dagen, wijl het den wasdom der kerk miskent.

Nog minder intusschen kan het andere uiterste voor het apostolisch woord bestaan. De mannen der uitwendigheid, die tot eiken prijs een hecht en weldoortimmerd huis zoeken,

Sluiten