Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zeker ten antwoord geven: „ Goed, maar dan moet gij mij eerst het teekenen leeren." Yeel dwazer zou het evenwel wezen, indien ik Christus als een voorbeeld beschouwde, aan zondige menschen voorgelegd, om Hem in alles gelijk te worden. Het is waar, een minder volkomen voorbeeld mogen wij ons niet stellen; maar om zelfs van harte te begeeren, zoo heilig, gehoorzaam, liefderijk en zelfverloochenend als Jezus te worden, moeten wij eerst geboren zijn tot hetzelfde leven, dat Hij had; dat is: wij moeten wedergeboren worden; en omdat Jezus zelf het eeuwige leven is, moet Hij in ons worden geboren, de hoop der heerlijkheid.

Gelukkig dat het eeuwige leven niet slechts in Jezus te zien, maar ook in Hem voor ons allen te vinden is. Er was een man, die de Christenen haatte, hen vervolgde en zelfs verre reizen deed om hen gevangen te nemen. In hem hadt gij zeker den apostel Paulus niet gekend, die later het Evangelie predikte, dat hij vroeger versmaad had.

Er was een Heiden, nog meer een wilde, die menschen vermoordde en at. Deze man predikte later vrede door het bloed des kruises, en geheel Earotonga is met hem veranderd.

Er was een ongehoorzaam kind, dat zijne ouders verliet om als scheepsjongen te dienen, en nu is deze verloren zoon teruggekeerd onder het ouderlijk dak, om straks weder scheep te gaan, maar om de geschiedenis van Jezus aan de Chineezen te verhalen. Weet gij wat de apostel Paulus deze allen toeroept? Juist wat hij de Efezische gemeente heeft verkondigd: „U heeft Hij mede levendgemaakt, daar gij dood waart in zonden en in misdaden."

Yraagt gij nu, hoe Christus hun leven is geworden en hoe Hij ook uw leven kan zijn ? Ik antwoord : Door de macht zijner liefde. Ik kan u mijne bedoeling ophelderen en tevens de geschiedenis verhalen van den scheepsjongen zooeven vermeld.

„Marie, gij zijt niet opgeruimd," zeide Gilles, toen hij den Bijbel

Sluiten