Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

derland in tien of twintig jaren van God en Evangelie zijn vervreemd. f

Vaders en moeders, zult gij dat dulden? Zult gij langer nog verdragen dat lager, middelbaar, hooger onderwijs stelselmatig wordt ontchristend en dienstbaar gemaakt aan het heidendom van het moderne ongeloof, zult gij u uwe kinderen laten ontweldigen; zult gij niet alleen uw nationalen roem, uw volksgrootheid en vrijheid, zult gij ook uw kroost ten offer brengen aan den Moloch dezer eeuw?

Zoo gij het niet wilt; dan u verzet, terwijl het nog tijd is; dan uw stem verheven tegen de tyrannie van het ongeloof; dan mannen naar 's Lands raadzaal gezonden, die zich het Evangelie niet schamen, die opkomen voor de heilige rechten van het geweten, die in Nederland en zijn koloniën het Christendom willen geëerd zien, die waarachtige vrijheid verlangen, gebouwd op Gods heilig Woord!

Nog is Nederland geen verstorven volk, het vuur vaa het pinksterfeest ook hier niet geheel gebluscht.

Nog heeft Nederland zijn zevenduizend die de knieën voor den Baal niet bogen, maar die duizenden moeten zich thans aaneensluiten eendrachtig en getrouw, voor Land en Koning, voor Kerk en School, voor vrijheid en geloof!

De vrome //stillen in den lande," heeft de Heer lief. Ze zijn bij Hem geteld, maar waar Hij ze telt, is't ook op-

Sluiten