Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

te bidden, voor zooveel aan liem liing, aan de gereformeerden belet is, en dat wel uit vreeze voor scheuring, als protest tegen den onderstelden revolutiegeest, en alzoo om te verhinderen wat in het oog der Irenischen was en is een ongoddelijk werk.

Hier tegenover vinde een woord van dank zijne plaats aan de verzorgeren dezer Fransche kerk, die, uit de dagen der Refugiés beter geleerd, en alzoo wetend, hoe wreed, hoe hard, hoe weinig menschelijk het is, iemand zelfs het bidden te willen afsnijden, voor de verjaagden door den Nederduitschen kerkeraad, gastvrij de deuren van hun eigen kerkgebouw ontsloten. Yoor al wie Refugié is, behoudt het geslacht der oude Refugiés steeds de oude trouw des harten. Want dit doorziet een ieder: mengers van leem en ijzer, mits uit beginsel, te zijn, stond eertijds en staat nog aan den Haagschen kerkeraad vrij, maar noch in 1617 noch nu, had hij ter partijkiezing in den strijd voor zoo allesbeheerschend beginsel, heil mogen zoeken in zoo kleingeestig middel, als de weigering van een kerkgebouw.

Doch ontwijden we door de toetsing van zoo droeve détails onze eigen stemming niet langer, M. H., en komen we ter zake. Immers uit al dit kleinzielige moet, voor wie bidden zal, het pleit opgeheven tot die heilige hoogt'; 11, vanwaar men de velden der geesten overziet. Ge moogt niet bidden voor deze zaak, riep men in 1617, want zulk bidden is een „ongoddelijk" en „onordentlijk" bedrijf, leidende tot scheuring en alzoo voor God verdoemelijk.

moogt voor deze zaak niet bidden, want uit deze zaak komt scheuring en dus kan ze niet uit God zijn", riep men ook ons in het jaar onzes Heeren '85 toe. Het staat dus zóó dat men ons het deugdelijk recht op zulk bidden betwist, en het als zonde voor God brandmerkt. Een voorgeven dat mij vanzelf, eer we tot zulk bidden zullen overgaan, den plicht oplegt, om u vooraf in de consciëntie voor u zeiven te verzekeren, en u ter inleiding op uw gebed, dit althans vastelijk te doen inzien, dat ge met te bidden voor de zaak, die ons deze ure hier saambrengt, niet zondigt, maar zeer beslist op het pad des Heeren gaat.

Dit nu hangt aan het geding van IJzer en Leem. Want hoe tegen alle recht en reden het ook was, om de Vrije Universiteit

-

Sluiten