Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dwaalleer, die natuurlijk alle Protestantsche en alle Gereformeerde wezen ondermijnt. Want als Gods verborgen wil, en niet de wil die in zijn Woord geopenbaard is, ons ten richtsnoer strekt, waartoe dat Woord dan, en waartoe dan de Wet des Heeren? En daarom, God verlosse er ons van, Broederen, want dat Legitimisme is, op geestelijk terrein overgebracht, voor alle Christelijk, voor alle Gereformeerd, voor alle eerbaar leven de dood!

Ln toch, waarlijk niet zoo licht zult ge dien kanker uitsnijden, omdat het al doortrekkend Pantheïsme, dat ik in de laatste plaats noemde, reeds bij zoo nameloos velen het leven tot in den bloedbol zelf vergiftigd heeft; en juist tegen dit laatste gevaar is het dan ook, dat onze Vrije Universiteit zich, met de inspanning van al haar kracht, heeft te keeren. Het Naturalisme is in de verste verte voor Christenen zoo gevaarlijk niet, want daartegen is al wie den Christus belijdt, vanzelf gewapend. Dat gif krijgt ge in zijn ziele niet in. Maar des te grooter is het gevaar voor de insluiping en indringing van Pantheïstische gifgassen. Nog niet zoo zeer van het ontmaskerd Pantheïsme. Ook dat zou geen onzer broederen willen. Neen, maar liet gevaar zit in dat gesluierd Pantheïsme, dat u influistert, hoe „niets mag gemaakt, maar alles moet groeienhoe ook zonder de ingrijping der tucht „de waarheid vanzelf wel de leugen overwinnen zal hoe „een deel van waarheid in elke dwaling schuilt en dies aan die dwaling tijd dient gelaten, om haar waarheidskiem te ontwikkelen", en wat zoetelijk verleidende phrasen er meer zijn, om ons te bekoren door het schoon van een ongestoord en dus uitziekend proces, waarin alles gemengd en vermengd ligt, en waardoor ten slotte de leugen in de waarheid, ja, zelfs de zonde in de deugd verslonden wordt, o, Ge kent de gevaarlijke verleiding van deze pantheïstische gedachte van het „ongestoorde, zich zelf reddend proces der historie niet. Het is God wegcijferen: en de schepping voor Darwins evolutie uitruilen; en de Schrift in de sage en mythe versmelten; en de twee naturen van Christus in een derde nieuw iets oplossen; om ten slotte zelfs in de zonde slechts een noodzakelijken doorgang tot heiligheid te betreuren; en nog tot over het graf het proces van die altoos voortgaande nieuwvorming uit te strekken, o, Laat mij bij uwer zielen zaligheid en bij al de vastigheid der van God gestelde fundamenten, u toch bezweren mogen, M. H, dat ge dit gif toch niet in uw eigen levensbloed

Sluiten