Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

opneemt, noch het indrupt in de ziele van anderen. Want met dit schriklijk gif, natuurlijk dan wordt alle plichtsbetrachting revolutie; dan is er voor de wigge van Gods Woord geen enkele voege in den eentonige muur meer vindbaar; en dan moet ge er wel toekomen, om, gelijk de Irvingianen reeds feitelijk doen, uw vaderen voor God van opstand aan te klagen, en geheel uw Protestantsch belijden te brandmerken als zondige storing van het Proces.

En zoo keert dan het einde van onzen weg van zelf in zijn uitganspunt terug, en zijn we nu dan in staat, om de doling waartegenover we ons gesteld hebben, bloot te leggen tot in haar diepsten wortel. Want ziet, M. H., bleek ons in den aanvang dit de orde der dingen, dat God grenzen heeft gesteld en opzettelijk scheidingen heeft gemaakt, door den chaos in soorten te deelen, en voor elke soort van wezens een eigen aard te bepalen; en dat niet om het schoon der veelvormigheid, maar opdat in dat schoon de absolute onderscheiding tusschen God en mensch zou beveiligd blijven, — hier ziet ge nu, hoe principiëel deze orde thans wordt omgekeerd. Want zie, men smelt thans leem en ijzer op en maakt er leemerig ijzer van ! Of zonder beeldspraak, uit God en mensch moet thans iets „godmenschelijks", uit „Geist und Leib" iets „geistleibliches" worden, en daarom is men tegen elke scheiding; verflauwt men alle grens; smelt alle aard ineen; laat door de evolutie-theorie al verder de soorten zeiven in elkaar vloeien; en heft ten slotte, gelijk zelfs Schleiermachers school het hier te lande bestond, het absolute onderscheid tusschen God en zijn schepsel op.

Zoo ziet ge, hoe diep, hoe ontzaglijk diep, dat beginsel van „uitzieken", en een „nooit breken" van het storeloos proces, en „revolutie" elke breuke schelden tot in den wortel des levens doordringt. De Immanuel is van een „God met ons", o, zoo spoedig een „God in ons" geworden, en die God „in ons" verflauwt dan, o, zoo ras weder tot een „in ons zich ontwikkelend God" van Hegel!

En daarom, zoo waarlijk er een Wet Gods is, die het proces der zonde stoort, en een Wonder der Wedergeboorte dat het proces der zondige ontwikkeling breekt, en er eens een Wederkomst van Immanuël staat te wachten, om heel het proces van Satans zondige macht te niete te doen, — zoo waarlijk roep ik u op, om in uw eigen hart en leven, in uw huis en levenskring, in uw school en kerk even dikwijls met en naar het Woord uws Gods in te grijpen, als

Sluiten