Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

er een zondig proces is, dat door valsclie vermenging het Woord van uw God wederstaat.

En zoo zijn dan ongemerkt de rollen verwisseld, M. H.!; sloeg verweer in aanval om ; en is de zaak nu zóó komen te staan, dat ge aan een gebed voor de Synode, anders dan tot haar abdicatie, niet meer zoudt kunnen, aan een gebed voor de Rijks-hoogescholen, anders dan tot heur bekeering, niet meer zoudt durven deelnemen; maar dat, als de vrage komt, om te bidden voor deze eenige Hoogeschool, die hier te lande tegen dezen vloed van doling nog de vastigheid van het Woord des Heeren stelt, — de is sus de Calvin, de echte zonen der Reformatie, u als uit éénen mond zullen toeroepen: Dat van ganscher harte !

Tot zulk een gebed weten we dan nu een onbetwistbaar Recht te bezitten. Want dan vooral is er recht tot bidden voor u, als ge de zake Gods niet verlaat, om eere van menschen te zoeken; maar juist omgekeerd de verlatene zake Gods weêr opneemt, wat smadinge de mensch u ook aandoe. En zoo en niet anders staat het immers met onze Vrije Universiteit geschapen. Van de wereld ontving ze nog niets dan spot en smaad, en uit Samaria weinig anders dan nijdige bitterheid. Al haar goed en geld bracht vrije liefde saam. Met bijna geen kracht is ze tegen de hand der Faraönitische Drijvers in toch gewassen. En het een en al wat onder zoo verpletterenden tegenstand zoo zwakke stichting staande hield, was juist het vastberaden plichtsbesef, dat ook op het erf der wetenschap de lang gehoonde Naam des Heeren niet langer mócht blijven zonder verweer.

Meer nog, voor zulk een gebed gevoelen we Drang. Want er is geen tijd te verliezen, indien het nog gelukken zal, om de harten der kinderen weêr te doen keeren tot hun vaderen, en een door valsche philosophie misleid geslacht nog terug te roepen naar den Woorde Gods. En daartoe baat alleen uw Christelijke lagere school niet, maar moest een vrije Hoogeschool gesticht; want niet meest de volksschool maar meer nog het Jlooger Onderwijs beslist voor den levenstoon in de machtige wereld van het denken.

Maar bovenal, aan zulk een gebed hebben we Behoefte, want o, onze kracht is zoo kleên, en ons wetenschappelijk vermogen nog

Sluiten