Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

niet, ook aan de Vrije Universiteit blijven we toch menschen, voor al wat menschelijk is aandoenlijk in het hart. En daarom is ons uw gebed zoo noodig. Noodig om voor ons af te bidden trouw, dat toch nooit ons het Woord des Heeren verwijte: „Ge hebt de banden des bloeds of der vriendschap liever dan Mij gehad en dies zijt ge Mijns niet waardig." Maar toch ook de bede, dat de strijd niet ga boven wat ons hart zou vermogen, en dat als het hart gewond moet, Godzelf ons ten Trooster zij.

Eindelijk, dat ik er dit nog aan toevoege : tot zulk een gebed ontbreekt het ons ook niet aan Vrijmoedigheid. Reeds hierom niet, omdat het geslacht der vaderen ons uit zijn graven, en de helden uit den Hervormingstijd ons uit het historieboek, en de martelaars, die voor de zake Gods hun leven lieten, van hun brandstapels, ons opeischen, om toch niet flauwelijk toe te zien noch lijdelijk te gedoogen, dat die heerlijke, zuivere Waarheid Gods, waarvoor zy alles veil boden, door onze schuld van lauwheid en trouwloosheden, weer én in de kerke Gods én in de scholen der wetenschap door valsche vermenging gebonden en ten onder worde gehouden.

Meer nog, Vrijmoedigheid, omdat we zoo ooit, dan hier beseffen, hoe de Heilige Geest mei ons bidt met onuitsprekelijke verzuchtingen. Want, o, de inkankering van het gif der valsche leemvermenging dringt nog zoo oneindig veel dieper door dan de scherpstziende onder ons vermag te peilen. En in trouwe, Broeders, niet óns protest, noch ónze arbeid, maar alleen God, de Heilige Geest, zelf is het, die in dien diepsten wortel voor het behoud van het kranke leven waakt, en in die diepte bidt, en bidden kan zooals nooit onze tong het zal vertolken.

En wat ten slotte voor de Vrijmoedigheid des gebeds de zake toch immers uitmaakt, — niet voor de Rijks-hoogescliool en niet voor de Synode, maar wel voor de Vrije Universiteit kunt ge bidden in den naam van den Heere Jezus, wiens naam alleen, naar zijn stellig getuigenis, het veege stamelen omschept in machtig gebed. Want de naam van den Heere Jezus, daar gaat het toch ten slotte eeniglijk om! In uw hart, als er breuke moet komen door bekeering. In uw gezin, als er breuke komt door Hem, die het kind tweedrachtig maakt tegen zijn moeder. In uw land, als er breuke van partijen komt, omdat een deel des volks Sions gezalfden Koning verwerpt en roept: „Laat ons zijn banden verscheuren!" In uw

Sluiten