Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Maar is hij niet van natuur een arm, Kwak zondaar, vol dwalingen en gebreken? Ja, dat is hij, en niemand weet dit beter dan hij zelf; doch desniettegenstaande is hij volmaakt en zonder gebrek voor God verklaard, want hij is geregtvaardigd.

Is hij niet van natuur een schuldenaar? Gewis, niemand gevoelt dit dieper dan lij; zelf. Hij is tien duizend talenten schuldig en heelt niets om te betalen; maar al zijne schulden zijn betaald, aangezuiverd en uitgedelgd voor eeuwig, want hij is geregtvaardigd. Ligt hij niet van natuur onder den vloek eener gebroJcene wet? Voorzeker: niemand is meer gereed om dit te belijden dan hij zelf. Maar aan al de eischen deiwet is regt wedervaren. De vorderingen der geregtigheid zijn voldaan tot den laatsten penning, en hij is geregtvaardigd.

Verdient hij dan geen straf? Ongetwijfeld , en hij is de eerste om dit toe te staan; maar de straf is gedragen, de toorn Gods tegen de zonde is geopenbaard geworden; en nogtans is hij het ontkomen, want hij is geregtvaardigd.

Lezer, kent gij deze dingen bij onder

Sluiten