Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vinding ? Gevoelt gij u begenadigd, vergeven en aangenaam bij God ? Kunt gij met vrijmoedigheid tot Hem naderen, en zeggen: »Gjj zijt mijn Yader en Yriend, en ik ben Uw verzoend kind?" O geloof mij, nimmer zult gij waren vrede genieten, zoo gij niet geregtvaardigd zijt.

Waar zijn uwe zonden? zijn zij van uwe ziel weggenomen? Zijn zij gewogen en geteld geworden in de tegenwoordigheid Gods? Geloof dat deze vragen van het allerhoogste gewigt zijn. — De gewetensvrede die niet gegrond is op de regtvaardiging, is een gevaarlijke droom. Dat Jehova u van zulk eenen vrede verlosse!

Een vrede zonder regtvaardiging, is gelijk aan die bedriegelijke sluimering, waarin een zieltogende kranke door het gebruik van een slaapdrank gebragt is; zijne smarten schijnen bedaard; welligt spelen in den droom blijde herinneringen van vroeger dagen door zijn brein, die een glimlach op zijne verdroogde lippen roepen; maar dat is geenteeken van gezondheid; het einde van dezen toestand is

DE DOOD.

Treed in de verbeelding een gesticht bin-

Sluiten