Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wanneer hg de trompetten lioorfc blazen!

"Welnu lezer, de dag is niet verre dat allen die niet geregtvaardigdzijn, dezelfde, neen! onvergelijkelijk grooter wanhoop zullen gevoelen. Het geroep des archangels en de bazuin van God zullen dien valschen vrede, waarin thans zoo velen gerust voortslapen, naar de vier windstreken verstrooijen. De jongste dag zal, maar te laat, in den geest van duizenden en nogmaals duizenden de overtuiging doen binnendringen , dat er iets meer noodig is dan eenige schoonschijnende denkbeelden van. de liefde en de barmhartigheid van God, om een mensch met zijnen Schepper to verzoenen, en om zijne schuldige ziel van de hel te verlossen. Er zal geen hoop zijn in dien dag, dan voor den geregtvaardigden mensch. — Geen andere vrede zal dan vast, duurzaam en onverstoorbaar blijken, dan de vrede op de regtvaardiging gegrond.

Lezer, indien deze vrede niet de uwe is, gun u geene rust voordat gij u een geregtvaardigde gevoelt. Beeld u niet in, dat het eene zaak van namen en woorden is,

Sluiten