Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voor de zondo gestorven is, volgons do Schriften. Ziedaar den sleutel tot deze groote verborgenheid. Hierdoor wordt de groote vraag opgelost hoe God kan regtvaardig zijn en nogtans den zondaar r egt vaardigen? Het leven en de dood van Jezus Christus geven reden van alles, »IIij is onze vrede," Efez. H: 44.

Christus heeft in de plaats gestaan van den Christen. Hij is zijn Borg en Plaatsbekleeder geworden; Hij heeft op zich genomen alles te lijden wat moest geleden, alles te doen wat moest gedaan worden; daardoor is de Christen een geregtvaardigde geworden.

Christus heeft voor de zonden geleden, Hij regtvaardige voor de onregtvaardigen; Hij heeft aan het kruis de straf ondergaan, die voor ons was weggelegd. Hij heeft den toorn Gods die wij verdiend hadden, van ons afgewend en op Zijn eigen hoofd doen nederdalen; daardoor zijn wij gcregtvaardigden. -

Christus heeft met Zijn eigen Moed da schuld des zondaars betaald; door Zijnen dood heeft I lij haar tot den laatsten penning voldaan en uitgedolgd. God is regtvaardig, en

Sluiten