Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dit moge tot een flaauw beeld dienen van do verlossing welke Jezus ons heeft teweeggebragt. Hij, de Zoon van God, is in eene zondige wereld nedergedaald, die er zich in het minst niet om bekommerde of Hij komen zou, en die hem niet eerde toen hij werkelijk gekomen was. Hij liet zich naar het regthuis leiden en binden, opdat de arme gevangenen bevrijd werden. Wij lozen dat Hij gehoorzaam werd tot den dood, ja tot den dood des kruises, opdat Hij ons, onwaardige kinderen van Adam, de poorten des eeuwigen levens zou opensluiten. "Wij zien dat Ilij er in bewilligde, onze zonden en onze overtredingen te dragen, opdat wij met Zijne geregtigheid bekleed werden, en wij konden wandelen in de vrijheid der kinderen Gods. Yoorwaar! dit mag heeten »eene liefde die alle verstand te boven gaat." De vrije genade vertoont zich nergens zoo heerlijk als in den weg der regtvaardiging dom• Christus.

Het is de eenige weg waarin de kinderen van Adam die ooit geregtvaardigd werden, hunnen vrede gevonden hebben. Sedert Abel heeft nooit één mensch . man noch vrouw,

Sluiten