Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

sd noodig, en geen ander dan Christus zal het kunnen verzadigen.

Er is in den mensch, wanneer zijn geweten inderdaad ontwaakt is, iets dat hem toefluistert Er moet een prijs zijn tot lossing mijner ziel, zonder dat geen vrede. Het Evangelie nu wijst hem op Christus. Christus heeft reeds den losprijs betaald. Hij heeft zich zeiven voor hem overgegeven. Hij heeft hem verlost van den vloek der wet, een vloek geworden zijnde voor hem (Gal. n: 20; Hl: 13).

Er is in den mensch, wanneer zijn geweten waarlijk ontwaakt is, iets dat hem zegt: Ik moet eene geregtigheid ofeene aanspraak heiben om den hemel te verwerven, zonder dat geen vrede. Ter zelfder tijde stelt het Evangelie hem Christus voor, die hem eene eeuwige geregtigheid heeft aangebragt. Hij is het einde der wet tot regtvaardigheid een iegelijk zondaar die gelooft (Kom. X: 4); Zijn naam is : de iieeee onze geregtigheid. (Jes. XXIII: G.)

Er is bovendien iets dat hem toeroept: Er moet eene smartelijke bezolding, eene straf voor de zonde zijn, zonder dat geen trede. Het Evangelie antwoordt, dat Christus

Sluiten