Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voor do zonden geleden heeft, Hij regtvaardige voor de onregtvaardigen, opdat Hij ons tot God zou brengen (1 Petr. III : 18). Hij heeft onze zonden gedragen op het hout. Door zijne striemen is.ons genezing geworden (1 Petr. H: 24.)

Eindelijk, er is iets dat in het geweten van een waarlijk ontwaakt mensch spreekt, zeggende : Ik heb een priester noodig voor mijne ziel, ovi te staan tusscJien mij en God> zonder dat geen vrede. Het Evangelie zegt: dat Christus door den Yader verzegeld is geworden om de Middelaar tusschen Hem en den mensch te zijn; dat Hij de Voorspraak der zondaren is, de Baadsman en Geneesmeester van kranke zielen; dat Hij de groote Priester is, de magtige en genadige Zielverzorger, die aflaat schenkt aan de belaste en vermoeide zondaren (Matth. XI: 28; 1 Tim. II: 5; Ilebr. YIH: 1; 1 Joh. II: 1.)

Ik weet het, lezer, er zijn duizende lieden die belijden Christenen te zijn, en die geenerlei schoonheid vinden in de leer der regtvaardiging door Christus. Hunne harten zjjn verward in de dingen dezer wereld. Hunne

Sluiten