Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Weinige andere punten in het Christendom zijn van zooveel gewigt, als het middel waardoor Christus, de regtvaardiging en de vrede het deel der ziel eens menschen kunnen worden. Ik vrees dat verscheidene dergenen die mij tot dusverre gevolgd zijn, mij hier verlaten zullen; doch dit zal mij niet weerhouden om nadrukkelijk op deze waarheid aan te dringen.

Het middel waardoor iemand Christus en al Zijne weldaden ontvangt, is eenvoudig liet geloof. Eén ding is noodig om door Zijn bloed geregtvaardigd te worden, en vrede met God te hebben. Men moet in Hem gelooven. »Geloof in den Heer Jezus Christus en gij zult zalig worden." »Wie in Hem gelooft, zal niet verderven, maar het eeuwige leven hebben" (Hand. XYI: 34; Joh. III: 16).

Zonder dit geloof is liet onmogelijk zalig te morden. Iemand moge zedelijk, beminnelijk zijn, en een in alle opzigten braaf en achtenswaardig karakter bezitten; indien hij niet in Christus gelooft, is er voor hem noch vergeving, noch regtvaardiging, heeft hjj geen aanspraak op den hemel. »Die niet gelooft,

Sluiten