Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

is alreeds veroordeeld." »Die den Zoon ongehoorzaam is (in Hem niet gelooft), die zal het leven niet zien, maar de toorn Gods blijft op hem." »Die niet gelooft, zal veroordeeld worden." (Joh. III: 18, 36. Mark. XYI: 16.)

Dit geloof alléén is noodig tot de regtvaardiging van een' mensch.

Het is ontwijfelbaar waar, dat het berouw of de bekeering, de heiligheid, de liefde, de ootmoed, de geest des gebeds altijd in den geregtvaardigde zullen gevonden worden. Maar dit alles zal hem in het minst niet regtvaardigen in de oogen van Grod. Niets vereenigt den mensch met Christus dan enkel het geloof. «Dengenen die niet werkt, maar gelooft in Hem die den goddelooze regtvaardigt, wordt zijn geloof gerekend tot regtvaardigheid." »Wij besluiten dus, dat de mensch door het geloof geregtvaardigd wordt, zonder de werken der wet." (Rom. IV: 5; Hl: 27.)

Hij die dit geloof heeft, wordt op hetzelfde oogenblik volkomen geregtvaardigd. Zijne zonden enongeregtighedenzijnoogenblikkelijk uitgewischt; in denzelfden stond

Sluiten