Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

pen van dcszclfs natuur te geven. Laat ons eerst zien, wat het geloof niet is.

Het zaligmakend geloof is niet het eigendom van een zedelijk ligchaam. Derhalve is de meening, dat al degenen die Christenen genoemd worden, dit geloof bezitten, een gevaarlijk misverstand. Een Christus in wien men niet met het hart gelooft, is van geenerlei nut voor de ziel. De zigtbare kerk bevat geloovigen en ongeloovigen. Niet al hare leden hebben het geloof.

Het geloof is niet eene lloote aandoening des gevoels. Iémand kan in zijn hart de zucht en de begeerte hebben om naar Christus te gaan, en evenwel kunnen deze zucht en deze begeerte van geen langeren duur zijn, dan de morgendauw. Er zijn zoo velen gelijk aan die hoorders des Woord s, die in een' steenachtigen grond bezaaid zijn, en het terstond met vreugde ontvangen (Matth. XIII: 20, 21). Yelen zullen in een oogenblik van vervoering gereed zijn om te zeggen: »Ik zal U volgen waar Gij ook henengaat."

Het geloof is niet eene dorre aankleving des verstands aan het feit, dat Jezus voor

Sluiten