Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en kan vergeleken worden bij het aannemen van een heilzaam geneesmiddel uit de hand des geneesheers. Het brengt aan Christus niets anders en niets beters dan eene zondige menschenziel. Het geeft niets, betaalt niets, verrigt niets, draagt aan niets bij. Alleenlijk, het ontvangt, grijpt, neemt aan, omhelst de heerlijke gift der regtvaardiging welke Christus het aanbiedt, en het geniet de gift door dagelijks de daad te vernieuwen.

Yan al de christelijke genadegaven is het geloof de gewigtigste. Zij is wezenlijk de eenvoudigste van alle en nogtans die welker beoefening het moeijelijkst begrepen wordt. De menschen vervallen ten haren opzigte in tallooze dwalingen. Sommigen die het geloof niet hebben, hebben nooit een oogenblik getwijfeld of zij waren opregte geloovigen, en anderen, die het geloof wél hebben, laten zich naauwelijks overreden dat zij het hebben. Al deze misvattingen aangaande het geloof hebben hun wortel in den natuurlijken hoogmoed. De menschen blijven halstarrig gelooven, dat zjj iets te doen en te voldoen hebben uit

Sluiten