Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Laat u niet door de beslommering van uw dagelijksch beroep, door de zorgvuldigheden dezes levens weerhouden om acht te nemen op de belangen uwer onsterfelijke ziel. Deze wereld met al haar lief en leed gaat voorbij ; over weinige jaren zult gij en uwe tijdgenoot van haar woelig tooneel verdwenen zijn; dan is uw ligchaam in de groeve der vertering den wormen ten prooi gelaten; doch uwe ziel — waar zal die dan zijn ?

Moge de vraag aan het hoofd van dit boekske in uwe ooren weerklinken, en u geene rust laten totdat gij haar voldoend hebt kunnen beantwoorden. Moge de Heilige Geest haar op uw hart t'huis brengen, zoodat gij, vóór dat uw sterfuur slaat, met volle verzekerdheid zult kunnen zeggen: »Geregtvaardigd zijnde door het geloof, heb ik vrede met God door onzen Heer Jezus Christus."

2°. Dat dit woord voor allen die het lezen zullen, eene plegtige waarschuwing zij, indien zij weten dat zij geen vrede met God hebben. Dat zij de grootheid beseffen van het gevaar dat zij loopen. God is hun Vriend niet; Zijn toorn blijft op hen. Hunne woorden,

Sluiten