Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hun gedrag, liunne gedachten zijn ééne aanhoudende Ibeleediging Hem aangedaan. Zij zijn onbegenadigd en kunnen ieder oogenblik in hunne zonden worden afgesneden. De degen, welke de man uit den oudheid gedurig aan een haartje hoven zijn hoofd zag hangen, is het zinnebeeld van hunnen zielstoestand. Er is slechts ééne schrede tusschen hen en de hel!

Gij hebt geen vrede ! Beschouw de grootheid uwer dwaasheid. Aan de regterhand Gods is een almagtige Zaligmaker gezeten, die u vrede kan en wil schenken; en gij zoekt dien niet. Tien, twintig, dertig jarenlang heeft Hij u geroepen, en gij hebt geweigerd te hooren. Hij heeft gezegd: »Kom tot Mij!" en gij hebt Hem met de daad geantwoord: »Ik wil niet!" Hij heeft gezegd: »Mijne paden zijn liefelijke paden," en gij hebt telkens geantwoord: »Ik wil liever de paden der zonde volgen."

En zeg mij, om welk voorwerp hebt gij Christus geweigerd ? Om wereldsche schatten, die niet vermogen een gebroken hart te genezen? Om wereldsche zaken, van welke gij eenmaal zult moeten scheiden?

Sluiten