Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zoo moet onze blik steeds op Jezus rusten.

Men moet gedurig gemeenschap met Jezus oefenen. Wij moeten Hem dagelijks gebruiken als den Geneesmeester onzer ziel en onzen grooten Hoogepriester; dagelijks met Hem verkeeren; dagelijks Hem onze zonden belijden, en dagelijks Zijne vrijspraak ontvangen.

Grij moet gedurige waakzaamheid betoonen tegen de vijand uwer ziel. Wie vrede begeert moet altijd gereed te n strijde zijn.

Wij moeten zonder ophouden de heiligmaking najagen in alles wat wij denken, doen of spreken, in iedere omstandigheid, in elke betrekking des levens. Eene kleine vlek op de lens van eenen teleskoop is genoeg om het gezigt der verwijderde voorwerpen te belemmeren. Eén stofje is voldoende om den geregelden gang van een uurwerk te storen.

Men moet steeds naar ootmoed staan. Hoogmoed komt vóór den val. Zelfvertrouwen is vaak de oorzaak van traagheid, van slordig bijbellezen, van slaperige gebeden. Petrus zeide eerst, dat hij den Heer nimmer verlaten zou, schoon al de anderen Hem verlieten; later uien wjj hem slapen, terwjjl hij had be-

Sluiten