Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voegen; maar ik ben overtuigd dat de bovengenoemde tot de gewigtigste behooren welke de geloovigen hebben op te volgen, indien zij een levendig en blijvend gevoel van hunne aanneming bij God willen behouden.

Ik besluit dit boekske met de wenschen en beden mijns harten bloot te leggen, dat de lezer bij aanvang of bij voortzetting dien vrede moge kennen en genieten, welke het onderwerp van mijn schrijven heeft uitgemaakt.

Zoo gij tot hiertoe nog niet in het bezit er van geweest zijt, moge het dan in het gedenkboek, dat voor het aangezigt Gods is, opgeteekend worden, dat gij van heden af den vrede in Christus gezocht hebt, tot gij dien hebt gevonden; en moge eerlang de tijd voor u aanbreken, dat ook gij, met toepassing op u zeiven, naar waarheid en met volle vrijmoedigheid zult kunnen instemmen met de taal van alle opregte geloovigen':

)>"wlj dan geregtvaardigd zijnde uit het geloof, hebben vrede bij GoD, door onzen

heer Jezus Christus."

Sluiten