Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bij den Uitgever dezes is mede verschenen van denzelfden Schrijver;

Strijdt om in te gaan. IIECT GIJ VREDE?

WEEST IJVERIG.

ISooiï of Levend? Eene vraag aan iedereen.

OKEBK\K.

aan de vrouw van Lot. BIDT C1BJI? Waakt!

Een tijdig woord.

Mü mrrk ïirs tömttt.

BEKEEPiEN OF VERGAAN. Slechts één Weg. Waar zijn uwe zonden?

Eene Nieuwejaars- Vraag.

STEL UW I1ART OP UWE WEGEN.

HEBT GIJ

VERGEVING VAN ZONDEN?

ZIJT GIJ HEILIG ? WAAR Z!JT GIJ?

Zwijg, wecst stil. ZIJT GIJ WEDERGEBOREN ?

EENE VRAAG

voor den tegeaivoordigen tijd.

BEPROEFT ALLE DINGEN.

GEDENK AAN LOT. Eene Roepstem ook tot onzen tijd.

GEDEXKT DM SABBATDAG.

Bat gij ifuit Ijeiligt.

TARWE OF KAF?

RIJK EN ARM. WACHT TT!

Hoe laat is het? MAGTIG OM ZALIG TE MAKEN.

,, Cicn gij litfljcbt, is krank." Of hoe kan de krankheid tot zegening zijn,

Al deze verschillende stukjes kosten ieder 20 Cents ; de 25 Ex. afzonderlijk of van onderscheidene stukjes f 4; de 50 Ex. f 7; de 100 Ex. f 12.

Sluiten