Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1. Mr L. F. Anthing, Pionier van de Zending in West-Java (1820—1883)

PIONIER VAN DE ZENDING IN WEST-JAVA . .

zoo willen wij den man noemen, wiens levensgeschiedenis

wij hier gaan beschrijven.

Toch was Mr Anthing geen Zendeling in den gewonen zin van het woord. Ook had hij nooit eenige opleiding voor

zendingswerk genoten.

Maar het is nu eenmaal zoo — en het is zeer opmerkelijk tevens — dat zoowat al het zendingswerk op Java werd voorbereid dan wel begonnen door niet speciaal daarvoor

opgeleide menschen.

Wij denken aan Vader Emde, den horlogemaker-zendeling te Soerabaja, en zijn evangelisatiewerk onder de Javanen, en aan dat van den Indo-Europeaan Coolen, onder de opgezetenen van zijn landgoed, tot wier arbeid later de Zendelingen van het Nederlandsche Zendelinggenootschap

mochten ingaan.

Wij denken aan het werk van de Dames Philips en van Oostrom in de Residenties Bagelen en Banjoemas, het begin van den lateren zendingsarbeid van de Nederlandsche Gereformeerde Zendingsvereeniging, daarna voortgezet door de Zending van de Gereformeerde Kerken.

Wij denken ook aan het werk van Mevrouw van Vollenhoven, de grondlegster van de Salatiga-zending.

Hoewel hij met recht een baanbreker genoemd mag worden, was Mr Anthing niet de eerste, die zendingswerk in WestJava deed. Lang voor zijn komst te Batavia werd dit ter plaatse en ook wel in den omtrek reeds gedaan door de Engelsche Baptisten-Zendelingen Robinson en Philips (1811 — 1821). Later door Supper, een Duitscher, een van de drie eerste Zendelingen van het Nederlandsche Zendelinggenootschap

Sluiten