Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De Inlandsche Evangelisten, zoo mede de Christenen, ten getale van ruim 100 zielen, vermoedelijk meerendeels door hemzelf gewonnen, sloten zich bij hem aan.

Het aantal Christenen nam nu geleidelijk toe. Een negental Inlandsche Christengemeenten ontstond achtereenvolgens door den arbeid van Mr Anthing en diens Inlandsche Helpers.

Voor West-Java was dit een belangrijk resultaat. Vooral in vergelijking met vroegere pogingen, die op zoowat niets waren uitgeloopen.

En nu het succes (om het zoo eens te noemen) van Mr Anthing; hoe was dat te verklaren ? Daartoe moeten we op iets bijzonders wijzen in zijn beschouwing van het zendingswerk. Wij kunnen hier zelfs spreken van Anthings Zendingsmethode. Niet alleen maar, dat de Inlander door den Inlander moest gewonnen worden voor het Evangelie, doch ook, hóe dit geschieden moest, stond hem duidelijk voor den geest.

Mr Anthing toch beschouwde de Javanen meer als „HindoeJavanen". Ook zijn Inlandsche Evangelisten dienden zich als zoodanig aan, maar tevens verkondigden zij den Christus. Dit nu wordt door Anthing zelf als de oorzaak van hun slagen verklaard.

Deze mannen waren afkomstig van Midden-Java, vanwaar Anthing ze had laten overkomen. Hij vertelt dit zelf in zijn brochure aldus: „Daar ik, die op verschillende plaatsen in Oost- en Midden-Java gewoond had en in sommige Residentiën door Hindoe-Javaansche Christenen den Bijbel had doen verspreiden, bij hen niet onbekend was, wendden zij zich tot mij en voorkwamen daardoor mijn wenschen".

Nu leeft onder de Javanen sterk het geloof aan de komst van den Ratoe-Adil, den rechtvaardigen heerscher, die in een tijd van ellende en zedelijk verval zal opstaan en heerschen. Hij zal zijn volk bevrijden van zijn verdrukkers en het brengen in een staat van gelukzaligheid, die met zijn komst zal zijn

Sluiten