Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dan hij. En onze heer kan geen onrecht dulden en wij zullen hem dan ook alles vertellen wat wij hier gehoord hebben.

De kyai en zijn gezin bleven trouw en standvastig en lieten zich na eenigen tijd doopen, wat echter niet in hun eigen dorp geschiedde.

Bij den Doop kreeg hij den naam van Ibrahim (Abraham) en zijn vrouw dien van Sarah. Een zware strijd brak nu voor hen aan. De omgang met deze onrein gewordenen werd eenvoudig verboden en ze werden aan de algemeene verachting prijs gegeven.

Bapa Ibrahim was echter een zachtmoedig man, die niet terugschold, als hij beschimpt werd, maar kwaad met goed vergold. Door zijn gedrag en ook door zijn woord werd hij een goede getuige van Christus en de tegenstand werd op den duur gebroken. Van de dorpsgenooten sloten zich zelfs eenigen bij hem aan. Zoo ontstond ter plaatse een kleine kring van belijders van den Christelijken godsdienst. De verdere geschiedenis van de Christenen daar vervolgen wij hier niet.

Alleen vermelden wij, dat de kleine Christenkring zich op den duur heeft ontwikkeld tot een behoorlijke Christengemeente. Een paar jaar geleden is deze Christengemeente zelfstandig verklaard; zij heeft tot Pandita of Inlandsch Predikant een kleinzoon van genoemden Ibrahim.

Bapa Ibrahim is zeer oud geworden; moet over de honderd zijn geweest, toen hij in 1920 stierf. Zijn vrouw was kort te voren, ook op hoogen leeftijd, overleden. Toen de oude man zijn einde voelde naderen, liet hij zijn kinderen, klein- en achterkleinkinderen bijeen roepen en op aartsvaderlijke wijze zegende hij hen. Het was een formeele ā€˛gathering of the clan", een groote familievergadering.

De geschiedenis van het ontstaan van deze Christengemeente levert zeker een belangrijke bijdrage tot de beoordeeling van het optreden van Anthings Javaansche Evangelisten. Wij

Sluiten