Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

daarvan herhaaldelijk bedrogen is geworden door gewetenlooze lieden, die van zijn hulpvaardigheid misbruik maakten, zij slechts terloops vermeld.

Doch zonder nu ook maar iets te kort te willen doen aan Anthings inzicht in het Zendingsprobleem (dat in dien tijd weer anders lag dan nu) noch ook aan zijn ijver voor de zaak des Heeren, mag toch zeker ook het verleenen van stoffelijke hulp in rekening worden gebracht bij het beschouwen van de resultaten, door hem verkregen. Resultaten, die werkelijk opvallend waren, vooral voor West-Java.

De Zendelingen van West-Java hebben dan ook altijd bij hun beschouwing over Anthings werk dit motiet naar voren gebracht. Misschien wel eens wat veel. Een hunner sprak zich zelfs aldus uit: „Nog nimmer werd mijn bewering weerlegd, dat het succes van wijlen Mr Anthing meer te danken was aan zijn positie en zijn rijksdaalders dan wel aan eenige methode". Weer een ander sprak van de twee belangrijke factoren — „de macht van Anthings geld en zijn invloed als rechtskundige" — en voegt daaraan toe, dat hij zelfs dorst te beweren, dat velen der Anthingsche Christenen alleen om den broode het Christendom hadden aangenomen.

Door anderen echter is er — en o. i. terecht •— op gewezen, dat door de Christenen ook wel geleden is om des geloofs wille. In Anthings brochure worden daarvan enkele voorbeelden gegeven; b. v. hoe een tweetal van zijn Helpers op last van het dorpshoofd gevankelijk werd opgebracht naar het Districtshoofd.

Ergens anders vonden de Christenen op een Zondagmorgen hun bamboekerkje in beslag genomen door gewapende dorpshoofden, terwijl een van deze met getrokken sabel op en neer wandelde en hun 't binnengaan belette. En toen de Christenen daarna in een woonhuis gingen vergaderen, werden ze daar door binnendringende politie verjaagd.

Sluiten