Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het ligt voor de hand, dat deze naar Anthings eigen oordeel nog „zwakke gemeenten", die door „zwakke en gebrekkige arbeiders" moesten bediend worden, er in zijn afwezigheid niet op vooruit zijn gegaan. Zijn trouwe zorg over de kudde werd wel erg gemist. Ook bleken de Inlandsche Hulpkrachten niet altijd de rechte mannen op de rechte plaats te zijn. Sommigen waren beslist niet voor hun taak berekend.

Velen van de Christenen vielen af en de gemeenten verminderden, naar men zegt belangrijk, in zielental. Naar schatting wel tot de helft of meer.

Het is alles zoo begrijpelijk. Te weinig waren deze jonge Christenen voorbereid tot een zelfstandigheid, als waartoe ze thans opeens werden gebracht. En nog in sterkere mate mag dit misschien worden gezegd van hen, die nu belast werden met de leiding.

3. Mr Anthing in Nederland; terugkeer en dood

Het liep Mr Anthing niet mee in Nederland. In zijn hoop op geldelijken steun voor het werk, waarvoor hijzelf alles, wat hij was en bezat, had geofferd, werd hij deerlijk teleurgesteld. Christelijk Nederland — juister gezegd: kerkelijk Nederland — liet hem alleen staan en dit heeft zeer ernstige gevolgen gehad. Want Anthing heeft het ten slotte gezocht en gevonden bij de Irvingianen (Apost. Kath. Kerk), die hem met het Apostelschap bekleedden en hem daarna naar Java afvaardigden.

Hoe dit alles gegaan is, vonden wij vrij uitvoerig vermeld in een „Overzicht van het ontstaan en de ontwikkeling der Hersteld-Apostolische Zendingsgemeente in de Eenheid der Apostelen in Nederland en Koloniën". Wij lezen daar (blz. 42 v.v.) letterlijk het volgende:

„Op een Zondagmorgen van het voorjaar van 1879 be-

Sluiten